Meklē šeit...
TOP

Lai garantētu, ka saņemsi visas ziņas no Dzīvot Veigli, Tev jāizdara divas darbības:

1. Atver vēstuli no DzivotViegli.lv un uzklikšķini uz nosūtītāja “Antra no Dzīvot Viegli” un izvēlies Pievienot kontaktiem (skatīt attēlu).

2. Inbox.lv lietotājiem šie e-pasti nonāk atsevišķā sadaļā pie “Abonētajām” ziņām. Lai panāktu to, ka šie e-pasti iekrīt parastajā pastkastītē un nepaslēptos “Abonēto” ziņu sadaļa – aplūko attēlus un veic norādītās darbības.

Uz tikšanos e-pastā,